Missie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Visie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Charter

Missie & Visie

UPPsy-BUPsy vertegenwoordigt de psychologen uit de 4 sectoren : kliniek, onderzoek, onderwijs- en schoolpsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie. Onze leden zijn werkzaam in diverse settings: (privépraktijken, instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, dagcentra, CAW’s, CLB’s, scholen, universiteiten, onderzoekscentra, onderwijsinstellingen, opvoedingscentra, bedrijven, hospitalen, gevangenissen enz…).

UPPsy-BUPsy wil haar visie op de organisatie van het werk én op het werk van psychologen uitdragen en verdedigen. Het domein van het psychosociale heeft zijn eigen paradigma, dat verschilt van het medische en dat gerespecteerd en erkend dient te worden.

Hoewel onze beroepsvereniging er altijd naar gestreefd heeft het beroep van psycholoog te vrijwaren van de regeldrift die samengaat met het gegeven dat we ondertussen beschouwd worden als een “gezondheidszorgberoep” (wat dan geldt voor de school- en klinische psychologen), leggen we ons ondertussen, met respect voor de wet, toe op pogingen “het eigene van het paradigma van de psychologie” zoveel als kan te beschermen binnen het kader van de gezondheidszorgberoepen.

We onderschrijven het Europees Charter van de Psychologen dat stelt dat « éénieder in de mogelijkheid moet zijn om zich rechtstreeks en vrij te kunnen richten naar een psycholoog van zijn keuze. » Dit heeft tot gevolg dat de toegang tot de psycholoog niet geregeld wordt door de verwijzing of het voorschrift van een andere beroepsgroep.

Dat neemt niet weg dat wederzijdse samenwerking tussen alle gezondheidswerkers sterk wordt aangemoedigd.

Pogingen om de psychotherapie als een eigen professie te blijven beschouwen (los van welzijn, los van gezondheidszorg) zijn gefnuikt door de wetten die de psychotherapie als een “specialisatie binnen de geestelijke gezondheidszorgberoepen” beschrijft. Dat weerhoudt onze beroepsvereniging er niet van te blijven pleiten voor de psychotherapie en haar eigenheid, ook tegenover de klinische psychologie.

Voor Uppsy-Bupsy zijn de volgende streefdoelen van wezenlijk belang:

1. Wat betreft de psychologie

 • We ijveren voor een eigen positie die ons niet opsluit binnen het medisch denken en die het eigene van het psychologisch paradigma respecteert.
 • We ijveren ervoor de psychologie als een eigen paradigma en onderzoeksveld te blijven beschouwen en te blijven inzetten op wat de psychologen, werkzaam in erg veel verschillende domeinen, verenigt.
  In die context is het behoud van de psychologencommissie en de bescherming van onze deontologie, die zowel arbeids- organisatie- en school-psychologen als experimentele en klinische psychologen verbindt, voor ons van wezenlijk belang.
 • Wij pleiten voor de bevestiging van het gegeven dat psychologie, als wetenschap deel uitmaakt van de humane wetenschappen en dat de opleidingen aan onze universiteiten dan ook verbonden blijven met de faculteiten binnen de humane wetenschappen.

2. Wat betreft psychologische zorg:

 • Wij willen dat regelgeving betreffende ons beroep onze autonomie maximaal respecteert: het is aan de psycholoog, in samenspraak met zijn cliënt, en dat zonder tussenkomst van bijvoorbeeld artsen, te bepalen aan welke frequentie sessies ingepland worden en hoelang een zorgproces loopt.
 • Het beroepsgeheim blijft voor ons de hoeksteen van psychologisch werk. Het is alleen op basis van de zekerheid dat wat gedeeld wordt vertrouwelijk blijft, dat echt vrij spreken mogelijk is.
  We ijveren voor overleg en multidisciplinair werken als de cliënt daarmee instemt en als blijkt, binnen het lopend proces, dat samenwerken met andere mensen die in de zorg voor de cliënt betrokken zijn, noodzakelijk is om kwalitatieve zorg te kunnen (blijven) bieden.
 • Psychologische (en psychotherapeutische) zorg kan steunen op een aantal denkkaders, alle als gelijkwaardig in verschil te beschouwen, die geworteld zijn in een traditie waarin een bepaalde kijk op pathogenese ook de behandeling vorm geeft.
  Die rijkdom aan denkkaders geeft de cliënt de mogelijkheid te kiezen voor een aanpak die het best aansluit bij zijn persoon en problematiek. Tenslotte dient elke behandeling afgestemd worden op het unieke van de cliënt in diens context, vertrekkende vanuit een degelijk psychologisch-wetenschappelijk kader.
 • Wij zien, bij het organiseren van de ambulante GGZ, in de ‘meerstemmigheid’ een grote meerwaarde. In het ondersteunen van mensen met psychische problemen kunnen ook non-verbale therapieën een grote rol spelen: naar analogie met het werk in ‘instituten’ pleiten we ervoor ook in de ambulante zorg op basis van gelijkwaardigheid samen te werken met bijvoorbeeld muziektherapeuten, creatieve en psychomotore therapeuten, etc.
 • Voor wat betreft terugbetaling van psychologische zorg denken wij dat het belangrijk is dat elke zorgvraag als gelijkwaardig beschouwd wordt. Mensen met een psychologische zorgnood moeten binnen het preventieve luik, het curatieve luik of binnen de langdurige zorg op eenzelfde manier ondersteund worden. Elk terugbetalingssysteem dat mensen of hun zorgvragen discrimineert moet vermeden worden.

3. Wat betreft psychotherapie

 • We beschouwen de psychotherapie als een specifiek beroep, waarvoor een opleiding, een persoonlijk psychotherapeutisch proces en een gesuperviseerde praktijk noodzakelijke voorwaarden zijn. Enkel onderwezen worden, volstaat voor ons niet.
  Dit beroep moet, vinden wij, toegankelijk zijn voor alle geestelijke gezondheidswerkers – in de brede zin van het woord – die het verlangen hebben zich therapeutisch te vormen.
 • Psychotherapie blijft, althans voor ons, een erg specifiek terrein dat mensen de kans biedt, een eigen weg te zoeken, in dialoog, binnen een leven dat we als complex en gelaagd beschouwen. Een leven waarin de betekenis van wat als lastig ervaren wordt onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van mensen, hun relaties met anderen en de ‘wereld’, hun verlangen ergens aansluiting of zingeving te vinden.
 • We pleiten voor verhoogde aandacht omtrent de verschillen tussen psychologische en psychotherapeutische zorg, met respect voor ieders competenties en werkterrein.

Statuten

UPPSY-BUPSY vzw

De statuten beschrijven de rechten en plichten van de leden en van het bestuursorgaan en structureren de vereniging. Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van het bestuursorgaan.

Bestuur

Stef Joos

Co-voorzitter

Psycholoog en systeemtherapeut. Ik werk al 25 jaar in de langdurig zorg voor erg kwetsbare patiënten. Momenteel werk ik voornamelijk in een mobiel psychiatrisch team in de voor- en Noorderkempen. Daarnaast ben ik zorginhoudelijk verantwoordelijke binnen de langdurige zorg in Bethanië GGZ en actief binnen het netwerkcomité van netwerk SaRa (Antwerpen). Daarnaast ben sinds enige tijd co-voorzitter van Uppsy-Bupsy.

Martine Vermeylen

Co-présidente

Psychologue clinicienne et thérapeute psychanalytique de couple et de famille en pratique libérale. Elle est co-fondatrice du Service de Santé Mentale Le Sas à Bruxelles et de l’APPCF-Belgique, ex-Présidente de l’APPCF (Approche psychanalytique groupale de couple et de famille, dont le siège et l’exercice est à Bruxelles) et ex- Présidente de UPPSY-BUPSY (Union des Psychologues). Vice-Présidente de Similes-Bruxelles. Membre de la SFTFP et AENEAMT. Intervenante au DU Paris Diderot et à Temps Forum – Lille. Formatrice dans le domaine psycho-social en Belgique. Rédactrice en chef des Cahiers de l’APPCF-Bruxelles (sous la direction d’Elisabeth DARCHIS).

Paul Kestemont

Trésorier

Je suis psychologue clinicien sorti de l’UCL en 1982.Après ma licence, j’ai suivi une formation à la Gestalt-thérapie et ai commencé une pratique de la psychothérapie à titre privé. Par la suite, je me suis formé à l’analyse existentielle que je pratique chez moi à Naninne et à la maison médicale de Gesves. J’enseigne également la psychologie clinique et la psychothérapie à la SFU (Sigmund Freud University) à Paris et bientôt à la Haute Ecole Léonard de Vinci à Bruxelles dans le cadre d’un certificat à la Psychothérapie humaniste. Sur le plan associatif, je suis vice-président de l’ABP-BVP, trésorier de l’UPPSY-BUPSY et membre effectif du Conseil Fédéral de la Santé Mentale.

Hilde Descamps

Secretaris

Ik ben opgeleid als germaniste en als klinisch psycholoog, en volgde een postgraduaatsopleiding Psychoanalytische psychotherapie aan de universiteit van Gent. Mijn eerste werkervaringen deed ik op in de bedrijfswereld, om daarna over te stappen naar een functie binnen CGG Prisma. Ik kon daar ervaring opdoen binnen de reguliere CGG-werking, maar ook als lid van het psychiatrisch expertiseteam en binnen het TAZ-project, een samenwerking tussen het CGG en GTB voor de begeleiding van langdurige werklozen met psychische problemen. Ondertussen werk ik zelfstandig in mijn eigen praktijk in Nieuwpoort, als psychoanalytisch psychotherapeut en psychoanalytica. Ik ben bestuurslid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie en geassocieerd lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Ik werk regelmatig mee aan seminaries en studiedagen.

Tania Schuddinck

Adjunct-secretaris

Vanuit mijn vroegere studies (Toegepaste Economische Wetenschappen en klinische psychologie) combineer ik in mijn loopbaan beide “stromingen”. Ik ben als teamcoördinator bedrijfstoepassingen werkzaam binnen het ICT-departement van een Antwerpse Ziekenhuisgroepering (GZA-ZNA-Zorg&Wonen). Daarnaast bouwde ik ervaring op in een psychiatrisch ziekenhuis (Emmaüs) en een centrum voor psycho-sociale revalidatie (Tsedek). Momenteel werk ik als zelfstandig klinisch psycholoog in bijberoep met (jong)-volwassenen en ouderen en dit vanuit een psychoanalytisch geïnspireerde visie. Ik streef er ondermeer naar dat verschillende stromingen binnen psychologie, psychotherapie en psychoanalyse kunnen uitgeoefend worden door autonome beroepsbeoefenaars, die zich vrij kunnen vormen in universiteiten, hoge scholen en privé-vormingsinstituten, zodat er voor de patiënten een zo breed mogelijk aanbod beschikbaar blijft. De volgende 6 jaar zal ik ook effectief lid zijn van de disciplinaire raad binnen de Psychologencommissie.

Claudia Ucros

Membre

Formée à la psychologie expérimentale avec expérience dans le domaine. Psychologue clinicienne et psychothérapeute, spécialiste des traumas et émotions. Bruxelles et Namur.

Wouter Mareels

Bestuurslid

Werkzaam als klinisch psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut en gerechtsdeskundige in zelfstandige praktijk voor kinderen en volwassenen in Aalst. In het verleden werkzaam in een residentiële instelling jeugdzorg en in de Institutionele Psychotherapeutische psychiatrie. Later, als therapeutisch afdelingshoofd van een ambulant revalidatiecentrum voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen deed ik meer ervaring op in vroegkinderlijke diagnostiek en belevingsonderzoek welke ook handig van pas komt bij het werk als gerechtsdeskundig psycholoog voor de familie-rechtbank. Daarnaast was dit ook een boeiende plaats om de toepasbaarheid en meerwaarde van uiteenlopende psychotherapeutische methodes uit verschillende scholen te ervaren, evenals getuige te zijn van de overlap met andere disciplines (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie,…). Hoofdinteresses zijn de ontwikkeling van het jonge kind binnen de familiale context, de verhouding tussen psychologie en de juridische context, de plaats van psychotherapie binnen de maatschappij en de impact van organisatie van de zorg en het omkaderend discours op de patiënt.

Frank Van den Bulke

Bestuurslid

Klinische Psycholoog en Psychotherapeut (Freudo-Lacaniaanse oriëntatie). Na meer dan 20 jaar werkzaam in de residentiële GGZ sedert 2016 docent Toegepaste Psychologie aan de Vives Hogeschool en daarnaast een bescheiden privépraktijk in Zulte. Bestuurslid bij VZW Work in Progress, VZW UPPsy-BUPsy en VZW De Dauw.

Philippe Grisar

Bestuurslid

Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut (psychoanalyticus) lang geleden afgestudeerd in Gent. In Sint-Niklaas heb ik een voltijdse zelfstandige praktijk waar ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen en dit vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief. Af en toe geef ik eens een voordracht, schrijf ik wel eens een tekst. Ik ben bestuurslid van de Psychologenkring Waasland die de klinische psychologen in de regio verenigt, informeert en het aanspreekpunt is voor derden (o.m. artsen, ELZ Waasland enz.)

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.