Stand van zaken RIZIV-Conventie “Versterkt psychologisch aanbod voor iedereen”

Hoe verloopt de uitrol van de RIZIV-Conventie ?

Hoewel iedereen de kritieken van onze beroepsvereniging kent en velen weten dat we de conventie aanvechten voor de Raad van State, willen we onze leden blijven informeren over hoe het verder verloopt.

Want ondertussen rolt de conventie zich uit en gaan heel wat netwerken al concreet aan de slag.

Binnen de eerstelijnszones (ELZ) dient bekeken te worden welke noden er leven en hoe de conventie best vorm krijgt in die specifieke regio. Om daar zicht op te krijgen, wordt voornamelijk contact gezocht met de “kringen”.

Wij horen dat er kringen zijn die zelf het initiatief nemen om alle klinisch psychologen/orthopedagogen uit te nodigen deel te nemen aan meetings of vergaderingen betreffende de conventie en de wijze waarop de conventie in je eigen regio vorm krijgt. Wie werkzaam is in die regio, kan een bericht verwachten waarin hij of zij hiervoor uitgenodigd wordt.

Andere kringen doen dat niet of schoorvoetend. Om meer informatie te verkrijgen moet de psycholoog/orthopedagoog dan zelf op zoek naar wie de verantwoordelijke is van die kring, om die te contacteren. Een andere mogelijkheid is dat men de ELZ-coördinator van de regio contacteert om eventueel via die weg betrokken te kunnen worden.

Als beroepsvereniging waarderen we de kringen die initiatieven ontplooien die openstaan voor alle psychologen, leden of niet-leden.

Binnen de conventie zou het geen rol mogen spelen of de psycholoog/ orthopedagoog al dan niet lid is van een kring. Het model dat door de conventie en FOD Volksgezondheid naar voor wordt geschoven zal impact hebben op onze gehele beroepsgroep ; het zou dan ook maar logisch zijn dat advies wordt gezocht van beroepsbeoefenaars van allerhande strekkingen. Of men graag lid wordt van één van die kringen, moet dus een persoonlijke keuze blijven voor de psycholoog.

Portfolio en functioneel bilan

Klinisch psychologen en orthopedagogen die wensen in te stappen in de RIZIV-conventie kunnen hun kandidatuur stellen door een portfolio in te dienen, waar informatie is opgenomen over hun vaardigheden en ervaring.

Daarnaast vraagt de conventie om voor elke zorgvrager een functioneel bilan op te maken. Hieronder de link naar een eerste, voorlopige versie.

Deze eerste versie bevestigde onze bezwaren wat betreft het probleem met het beroepsgeheim en de autonomie van de psycholoog, in deze conventie.

Wijzigingen aan de oorspronkelijke overeenkomst

Op basis van de kritieken op de oorspronkelijke conventie-tekst keurde het “begeleidingscomité” een aantal wijzigingen goed in een poging die kritieken te ondervangen.

De belangrijkste en ook al snel ‘uitgelekte’ wijziging betreft het delen van het functioneel bilan. Deze wijzigingen en onze bedenkingen hieronder vind je via onderstaande link :

Ook wat betreft de inhoud van het functioneel bilan wordt gesproken over wijzigingen die op komst zijn. Wij houden u hierover op de hoogte zodra we daar uitsluitsel over krijgen.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.