Open Brief van Bruno Vossen op de démarche van VVKP

We ontvingen volgende open brief van Bruno Vossen, plaatsvervangend lid in de tuchtraad van de psychologencommissie op de polemiek die VVKP en UPPCF in hun verhouding tot de psychologencommissie ontketenden.

Lees hier het document in pdf :

Beste,

Met verbazing maar ook grote verbijstering las ik jullie mail in onderwerp en dit om volgende redenen :

 1. Dat een mail met zo’n inhoud gewoon uitgaat van een secretariaat en zelfs niet ondertekend is.

 2. Dat eventuele meningsverschillen publiekelijk worden ‘uitgevochten’. Dit is niet alleen een weinig ‘psychologisch’ verantwoorde werkwijze maar tevens koren op de molen van alle instanties/politici/personen die de ‘zaak van de psychologen’ niet gunstig gezind zijn.

 3. De stellingname dat de deontologie een vrije keuze is :
  … dat de inschrijving in de Psychologencommissie enkel van belang is voor het deontologisch aspect. Dat laatste is echter een vrijwillige keuze van de psycholoog
  en
  ……is er voor de klinisch psychologen echter geen wettelijke verplichting om zich te registreren bij hun Orde en de deontologische code te onderschrijven…
  en
  … Of een klinisch psycholoog zich wil onderwerpen aan het gezag van een tuchtorgaan zoals de Psychologencommissie is op dit moment echter een vrijwillige keuze…
  en
  … zal de VVKP haar leden niet langer verplichten om zich in te schrijven bij de Psychologencommissie
  We hebben jaren geijverd om enerzijds de kwaliteit en integriteit van ons functioneren als hulpverlener te verbeteren en anderzijds het respect voor de rechten van de patiënten te implementeren, te maximaliseren en te beschermen … en dan nu zo’n stellingname !?

 4. Waar halen jullie het recht om éénzijdig jullie standpunt als ‘wet’ te communiceren aan officiële instanties en dit zonder het nodige overleg met leden, … ?
  … De VVKP informeert op dit moment de verschillende mutualiteiten met een stand van zaken met betrekking tot het visum, de wet op de GGZ – beroepen en de Psychologencommissie en vraagt dat men zou rekening houden met het feit dat klinisch psychologen voortaan gebruik maken van het visum om zich te identificeren en niet langer via hun inschrijfnummer bij de Psychologencommissie….

 5. We hebben al jaren geijverd om ‘los te komen van de medische wereld’ in de zin van erkend en behandeld te worden als een afzonderlijke, zelfstandige beroepsgroep. We ondervinden al jaren, en in verschillende dossiers, de ‘liefde-haat’ verhouding met de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (in het verleden hebben jullie hier meermaals over bericht). Of het Ministerie van Middenstand een betere keuze is laat ik hier nu even in het midden maar de volledige voogdij onder Volksgezondheid dient toch met de nodige voorzichtigheid benaderd te worden. En het ethische dan onderbrengen onder het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid ( “… Provinciale medische commissies zullen daarom ingrijpen wanneer een psycholoog om psychologische of fysieke redenen ongeschikt wordt bevonden om het beroep nog langer uit te oefenen…”) is opnieuw een grote stap achteruit qua autonomie, transparantie, controle, enz. … ! Waar blijft de ‘strijd voor de ontvoogding’ !?

 6. Het is niet omdat blijkbaar de meerderheid van de ingeschrevenen bij de Psychologencommissie klinisch psychologen zijn, dat wij de solidariteit met en het respect voor onze collega’s niet-clinici overboord moeten gooien. Onze groep is al ‘klein en zwak’ genoeg opdat elk lid niet zou meetellen ! De slagorde is al verdeeld genoeg !

 7. Als ik jullie redenering doortrek dan moeten wij ook geen lidgeld meer betalen aan de VVKP want als we ons visium hebben is het in orde. Dit laatste is zuiver gebaseerd op ons diploma en het zou dan ‘machtsmisbruik’ zijn vanwege jullie indien in de onderhandelingen jullie het lidmaatschap VVKP als extra voorwaarde zouden gaan formuleren.

 8. Het is niet aan mij, en ook niet mijn bedoeling, om het standpunt van de Psychologencommissie in deze te formuleren of te verdedigen. Wel kan ik als plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep van de deontologische commissie getuigen dat een deontologische code meer dan nuttig en nodig is en dat dit geen vrijblijvende zaak kan zijn als wij het kwetsbare vertrouwen van de patiënten/cliënten willen behouden en de integriteit van het beroep willen kunnen blijven garanderen (nvdr. : dit is niet bedoeld om mijn ‘postje’ te verdedigen want mijn mandaat loopt af in 2020).

Ik kan mij dus helemaal niet vinden in jullie ‘anonieme’ mail omdat het een uiting is van een al lang aan de gang zijnde machtsstrijd, ik zou het zelfs een ‘coup’ durven noemen. Deze strijd is niet alleen zeer jammer maar ook erg schadelijk omdat :

 • het respect voor en de bescherming van onze patiënten/ cliënten op de helling wordt gezet doordat het onderschrijven van een deontologische code vrijblijvend wordt gemaakt
 • de sterkte van de beroepsgroep , zijnde ‘de psycholoog’, wordt ondermijnd door enerzijds ‘de strijd en public’ te voeren en anderzijds alleen maar te denken vanuit de klinisch psycholoog. Dit is ondermeer ‘koren op de molen’ van personen/politici/instanties die onze zaak niet erg genegen zijn
 • de zo moeizame ‘ ontvoogding ’ van onder de ‘medische vleugels’, waarvoor al jaren geijverd wordt, grotendeels van de kaart wordt geveegd door o.a. het willen aansluiten bij de provinciale medische commissies qua controle en deontologie

Laat ons hopen dat de feestdagen de nodige bezinning en het inzicht brengen zodat jullie jullie tijd en energie in 2020 in de ‘juiste en belangrijke’ topics voor ‘de psycholoog’ gaan steken … !

Met collegiale groeten,

Bruno Vossen
Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut
Nummer Psychologencommissie : 551106864
Visum : 272804

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.