Wordt verwacht : themadossier rond psychologische verslaggeving aan derden

Binnen onze beroepsvereniging UPPsy-BUPsy krijgen we regelmatig vragen van psychologen die gevraagd worden om verslagen te schrijven voor instanties die niet vallen onder het gedeeld beroepsgeheim. Vragen in dit verband passeren ook wel eens op het forum van klinisch psychologen en pedagogen in Vlaanderen.

Omdat er weinig literatuur rond te vinden is, en er ook nog geen themadossier op de website van de psychologencommissie bestaat, contacteerden we de studiedienst van de psychologencommissie. Zij hebben ons nu bevestigd dat ze er op termijn een themadossier van zullen maken omwille van het gebrek aan relevante literatuur en omdat er blijkbaar toch wel wat klachten bij de tuchtraad van de psychologencommissie rond dit thema hangende zijn.

We raden dus aan om terughoudendheid aan de dag leggen als je dergelijke vragen krijgt en omzichtig om te springen met de inhoud van een eventueel verslag, aangezien de ruimte om gegevens te delen binnen het beroepsgeheim beperkt is.

Maak dus een grondige afweging of je op de vraag kan ingaan. Beperk je alleszins in verslaggeving tot de persoon zelf en doe geen uitspraken over derden, die je niet gezien hebt. Bepaal de scope waarbinnen je uitspraken doet. Geef eventueel aan wat niet mag afgeleid worden. Richt het verslag aan de vraagsteller zelf, zodat die kan kiezen wat hij met het verslag doet. Belangrijk is uiteraard ook om inhoudelijk af te wegen of je kan ingaan op een dergelijke vraag rekening houdende met de therapeutische context waarin je met de vraagsteller werkt.

Artikel 45 van de plichtenleer voor psychologen zegt ons ook :

Art.45. Wanneer een psycholoog verschillende activiteiten uitoefent (bijvoorbeeld expertise, diagnose op verzoek van derden, therapie, administratieve functies, …) moet hij erop toezien dat de cliënt of proefpersoon op de hoogte is van die verschillende soorten activiteiten. Hij moet zijn cliënt of proefpersoon altijd van bij de aanvang duidelijk vermelden in welk kader hij hem ontmoet. Hij beperkt zich tot een enkele activiteit bij dezelfde persoon.

Houd ook rekening met de doorverwijsplicht. Als je je niet voldoende competent voelt om in te gaan op de vraag van een cliënt, verwijs dan door naar een collega met meer ervaring in het domein.

Het is wel toegestaan om verslagen en informatie uit te wisselen met beroepsbeoefenaars van de andere gezondheidszorgberoepen mits toestemming van de patiënt/cliënt/analysant en beperkt tot informatie in diens belang, met inachtname van discretieplicht.

Voor meer info over deontologie en beroepsgeheim kan u in eerste instantie terecht op de website van de psychologencommissie :

Bekijk daar zeker ook :

de plichtenleer van psychologen :
https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf

thematische dossiers :
https://www.compsy.be/nl/thematische-dossiers

Verder biedt het instituut voor sociaal recht van de KUL handige referenties.

Als u met kinderen in moeilijke situaties werkt, dan kan u handvaten vinden op de website van het kinderrechtencommissariaat. Zij brachten in 2018 een brochure uit over therapie voor een kind zonder toestemming van beide ouders.

In april organiseert Konnektit een opleiding rond beroepsgeheim in samenwerking met het instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.