Open Brief aan de Psychologencommissie over de revisie van de deontologische code

UPPsy-BUPsy heeft in een gezamenlijke actie met andere verenigingen de Psychologencommissie geïnterpelleerd om zo snel mogelijk werk te maken van de revisie van de deontologische code van psychologen, die momenteel in strijd is met het strafrecht inzake het beroepsgeheim.

In deze gezamenlijke actie hebben we de ondertekenaars gevraagd om een mail te sturen naar Mevr. Catherine Henry, voorzitter van de Psychologencommissie en aan Mevr. Christine Lhoste, directrice van het kabinet van Middenstand.

Alter-Psy – APPELpsy – APPPsy – Copel-Cobes – KLIpsy – LBFSM – LWSM – UPPsy

Appel aan de psychologen Over de onwettelijkheid van de deontologische code

Beste collega,

De wet De Block in verband met de klinische psychologie en de psychotherapie pretendeert onze autonome plaats als psycholoog te garanderen binnen het raamwerk van de erkende gezondheidsberoepen. In de realiteit onderwerpt deze wet ons echter aan een werkkader dat onze identiteit ontkent omdat het beheerst wordt door een medisch-technologische managementslogica. Dit heeft vooral bijzonder ernstige gevolgen voor de klinisch essentiële kwestie van het beroepsgeheim. Minister De Block wil iedereen een geïnformatiseerd en gestandaardiseerd dossierbeheer opleggen, dat toegankelijk zou moeten zijn voor elke gezondheids-professional die zich een betrokken partij beschouwt. Als we ons daar niet heftig tegen verzetten, zal ons beroepsgeheim dus fundamenteel uitgehold worden.
De Psychologencommissie zou zich als eerste radicaal moeten verzetten tegen deze aangekondigde ontsporing, vermits ze zich wijdt aan de bescherming van de titel van psycholoog, het respect voor de deontologie en het adviseren van de politiek inzake de uitoefening van de psychologie. De realiteit is echter helemaal anders. Sinds 2014 beschermt ze koppig een deontologische code die aan de psycholoog een gedrag oplegt dat ondubbelzinnig wordt verworpen door het strafrecht inzake het beroepsgeheim. Het gaat inderdaad om een grove verwarring tussen « de verplichting om bepaalde feiten te reveleren » en « de uitzonderlijke toestemming om bepaalde feiten te reveleren, zonder gevaar voor vervolging ».

Voor meer info, zie : http://apppsy.be/docs/txt/Lesecretprofessionnelenperil4.pdf

De beste advocaten, magistraten en rechtsprofessoren in het Noorden en het Zuiden van het land bevestigen deze zware inbreuk op het recht, die gebeurde zonder het medeweten van de opstellers van de code : « vals en gevaarlijk ». Bovendien blijft de Psychologencommissie de correctie van de tekst, die aanzet tot het overtreden van de strafwet inzake het beroepsgeheim, verhinderen. Ze doet dit ondanks beloftes van haar kant, die ze echter niet nakomt. Wellicht wil men aan het kabinet van Minister De Block de tijd geven om een geüniformiseerd en geïnformatiseerd dossierbeheer (onverenigbaar met onze ethiek en onze praktijk) uit te werken. Het is dus dringend om ons verzet daartegen kenbaar te maken.
De ondertekenende verenigingen willen u dan ook uitnodigen om de bijgevoegde brief op te sturen naar de voorzitster van de Psychologencommissie (mevrouw Catherine Henry) en haar voogdijminister (de heer Willy Borsus, Minister van middenstand, zelfstandigen en KMO’s), om uw ontevredenheid uit te drukken. Om dit enigzins te uniformiseren en op die manier ook de onderliggende collectieve beweging te laten zien, stellen we voor om de volgende boodschap te gebruiken :

Mevrouw de voorzitster van de Psychologencommissie, Meneer de Minister van Middenstand,
Via deze brief wil ik u meedelen dat ik me – hoewel ik als psycholoog erkend ben door de Psychologencommissie – in de onmogelijkheid bevind om de deontologische code, waarvan u geacht wordt garant te staan, na te leven.
Deze code is immers, volgens de mening van de meest competente juristen, in strijd met het strafrecht inzake het beroepsgeheim. Welnu, zoals u weet, heeft de federale wet voorrang op de deontologische code van een specifiek beroep.
Vriendelijke groet, (Naam, voornaam en erkenningsnummer als psycholoog)

Deze brief dient tegelijk gestuurd te worden naar :
– Catherine Henry, voorzitster van de Psychologencommissie : catherine.henry@proesavo.com
– Christine Lhoste, directrice van de FOD Middenstand, : christine.lhoste@borsus.fgov.be
– en in copie naar het adres : appel.psychologues@gmail.com

Ondertekenende verenigingen op 15 januari 2017 :

• Alter-Psy : Collectif de professionnels des sciences humaines sociales et de la santé
• APPELpsy : Association Professionnelle des Psychologues Cliniciens de la Parole et du Langage
• APPPsy : Association des Psychologues Praticiens d’orientation Psychanalytique (fédération reconnue)
• Copel-Cobes : Collectif des praticiens de la parole – Collectief voor het Behoud van het Spreken
• KLIpsy : Beroepsvereniging van klinisch psychologen voor praktijken die het spreken centraal stellen
• LBFSM : Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale
• LWSM : Ligue Wallonne pour la Santé Mentale
• UPPsy : Union Professionnelle des Psychologues (fédération reconnue)

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.